Welkom op de website van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) brengt wetenschappers, natuurbeschermers en beleidsmakers samen bij het vergaren van wetenschappelijk kennis en het opkomen voor de belangen van kraakbeenvissen (haaien en roggen).

Helaas gaat het bijzonder slecht met veel soorten haaien en roggen. Ze worden bedreigd door overexploitatie, vernietiging van hun habitat en omdat ze veel worden bijgevangen in visserij op andere soorten. Het is in de afgelopen jaren moeilijk gebleken om goed beleid te ontwikkelen om dit tij te keren. Dit komt met name omdat er grote hiaten bestaan in de kennis die we hebben over haaien en roggen en dit probleem is vooral groot in Nederlandse wateren. De NEV is opgericht met als doel deze hiaten in de kennis aan te wijzen en in te vullen, zowel door eigen onderzoek, als in samenwerking met Nederlandse en internationale partners.

Over ons

De vereniging heeft als hoofddoel om wetenschappelijk onderzoek naar haaien en roggen uit te voeren, te faciliteren en te stimuleren. Op deze manier dragen wij bij aan de kennisbasis die nodig is voor (inter)nationaal beleid en het beheer en behoud van haaien en roggen.

De focus van de vereniging ligt op de soorten in Nederlandse wateren (inclusief de wateren van Nederlandse Overzeese landen en gemeenten) en de soorten die worden (bij)gevangen in de Nederlandse visserij. Wij proberen dit te bereiken door:

– Het opzetten, uitvoeren en begeleiden van onderzoek naar kraakbeenvissen;

– Ons op nationaal en internationaal niveau in te zetten voor duurzaam beheer van kraakbeenvispopulaties, duurzame visserij en bescherming van de marine fauna en kwetsbare habitats;

– Bewustwording te creëren over elasmobranchen en hun leefomgeving;

– Advisering over haaien- en roggenonderzoek,beleid en besluitvorming;

– Wetenschappers, natuurbeschermers en beleidsmakers samen brengen in onderzoek, dialoog en communicatie.

Projecten

De NEV houdt zich bezig met de volgende onderwerpen en projecten:

© Copyright 2017 - Nederlandse Elasmobranchen Vereniging