Europees Visserijbeleid

Een van de onderwerpen waar de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging zich mee bezig houdt is het ontwerp, de implementatie, uitvoering en handhaving van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB). Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid is opgezet om te zorgen voor een gezonde en duurzame Europese visserij-industrie. Hierbij waren het in stand houden van visbestanden, het economisch levensvatbaar houden van Europese visserijvloten en het bieden van kwaliteitsvoedsel aan de Europese consumenten de meest belangrijke uitgangspunten.

Het beschermen en beheren van visbestanden gebeurt door het stellen van quota aan het vangen van vis. Deze quota voor de belangrijkste commerciële vissoorten worden uitgedrukt in Total Allowable Catches of TAC’s. TAC’s worden vastgesteld door de ministers van Visserij op basis van wetenschappelijk advies. Het vaststellen van deze quota gebeurt meestal nog jaarlijks, maar voor sommige visbestanden zijn er ook meerjarenplannen. De TAC’s moeten voorkomen dat zeeën worden leeggevist.

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging is lange tijd actief betrokken geweest als stakeholder binnen adviesraden (Advisory Councils) voor de Europese Unie. De adviesraden zijn organisaties die de Europese Commissie en lidstaten voorzien van advies over visserijbeheer. Dit kan gaan over socio-economische aspecten van beheer tot versimpeling van wetten en regelgeving. Adviesraden dragen ook bij aan gegevens voor visserijbeheer en beschermingsmaatregelen.