De Kaderrichtlijn Mariene Strategie

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging heeft in 2013 opdracht gekregen van het Ministerie van Economische Zaken om in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) uit te zoeken welke soorten aangewezen zouden kunnen worden als indicatorsoorten voor haaien en roggen. Hiervoor wordt informatie over de biologie van de soorten afkomstig uit bestaande bronnen verwerkt. Vervolgens is bekeken welke randvoorwaarden theoretisch noodzakelijk zijn voor het herstel van de indicatorsoorten. Binnen dit project vond intensief overleg met stakeholders en andere experts plaats voor een zo breed mogelijk draagvlak.

In 2015 kreeg dit project een vervolg waarbij in dialoog met de visserijsector gezocht werd naar praktische toepasbare invulling van de maatregelen en afstemming van (inter)nationaal beleid.

Het gehele onderzoek is opgedeeld in drie secties, waarover apart is gerapporteerd.

Publicaties

Walker & Kingma (2013) – Het bepalen van referentiesoorten – 30 november 2013

Walker et al. (2015) – Voorwaarden voor het herstel van haaien-en roggenpopulaties in de Noordzee – 20 maart 2015 

Walker & Kingma (2016) – Working towards solutions: developing management measures for sharks, skates and rays in the North Sea