Stand van zaken in wetenschap en beleid voor elasmobranchen op het NCP

De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) is in het kader van een Life-IP project gevraagd door Rijkswaterstaat om een overzicht te geven van de huidige kennis over haaien en roggen in Nederlandse wateren vanuit wetenschappelijk en beleidsoogpunt. Dit heeft geleid tot een brochure met informatie over het voorkomen, de verspreiding en de biologie van op het Nederlandse Continentaal Plat voorkomende soorten. De brochure bevat informatie over lopend onderzoek, een overzicht van Nederlandse (bij)vangsten in de visserij, een beschrijving van beleidsinstrumenten die relevant zijn voor het beheer, zowel in nationaal, Europees als internationaal beleid, en een drietal factsheets (ZW Delta, Noordzee en Waddenzee) met gebiedsspecifieke informatie over soorten, maatregelen, beleid, en aanbevelingen voor onderzoek.

Als aanscherping van het nationale beleid heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid in mei 2019 haar strategie uiteengezet voor beheer en bescherming van haaien en roggen. De strategie gaat in op het beheer in nationaal, EU en internationaal verband en geeft een update van de voortgang die gemaakt is in de implementatie van het Nederlands Haaien Actieplan (HAP) uit 2015. In de begeleidende brief naar de Tweede Kamer benoemt de minister specifiek de rol van Rijkswaterstaat en het Life-IP project als een belangrijke stap om kennis te vergaren over de verspreiding van haaien en roggen in de Nederlandse wateren. Deze brochure vormt een mooie onderbouwing hiervoor.

De brochure kan hier worden gedownload